มร. สมาร์ท
คิงคอง
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ
ผลิตภัณฑ์ห้องครัว
สินค้าสั่งทำ
   
   
3 Jun 2010 23:36
ปรับปรุงเว็ปไซท์ใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซท์ใหม่ของเราเคไอเจกรุ๊ป!
16 Jun 2010
ทางบริษัทยังต้องการพนักงานเพิ่ม
บริษัทกําลังจะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายตําแหน่ง กรุณาดูที่หน้ารับสัมครงานพร้อมกรอกใบสมัครงานออนไลน์
"กรุณากรอกข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง"
แนบไฟล์
File Attachment
ประวัติการทำงาน : Records of Experience
ระบุผู้ว่าจ้างครั้งล่าสุดก่อน : Give last employer first
ลำดับที่ 1.
ชื่อและที่ตั้งสถานที่ทำงาน
Name of Location of Company
วันเข้าทำงาน
Dates of Employment
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
สวัสดิการอื่นๆ นอกจากเงินเดือน
Other Fring Benefits
จาก
From
ถึง
TO
เริ่มเข้า
Starting
ก่อนออก
Leaving
ชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง / หมายเลขโทรศัพท์
Name of Immediate Supervisor / Telephone No.
จำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
No. Applicant's s bordinates

หน้าที่โดยสังเขปของผู้สมัคร
Brief Description of Applicant's work
เหตุผลที่ลาออก
Reason for Leaving
ลำดับที่ 2.
ชื่อและที่ตั้งสถานที่ทำงาน
Name of Location of Company
วันเข้าทำงาน
Dates of Employment
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
สวัสดิการอื่นๆ นอกจากเงินเดือน
Other Fring Benefits
จาก
From
ถึง
TO
เริ่มเข้า
Starting
ก่อนออก
Leaving
ชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง / หมายเลขโทรศัพท์
Name of Immediate Supervisor / Telephone No.
จำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
No. Applicant's s bordinates

หน้าที่โดยสังเขปของผู้สมัคร
Brief Description of Applicant's work
เหตุผลที่ลาออก
Reason for Leaving
ท่านจะอนุญาตให้บริษัทฯสอบถามไปยังนายจ้างปัจจุบันและนายจ้างเดิมของท่านได้หรือไม่
Maywe contact your present & past employer?
ได้ Yes ไม่ได้ No
ข้อความเพิ่มเติม ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ
Additional information you may wish to insert
เบ็ตเตล็ด : Miscellaneous
ท่านมียานพาหนะหรือไม่? ถ้ามีชนิดใด?
Doyou own a car?
มี Yes ไม่มี No ชนิดของรถ (Make/Brand)
  รุ่น (Year) เลขทะเบียน (Plate Number)
ท่านเคยผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือยัง?*
Have you completed military service?
เกณฑ์แล้ว Yes ยัง No
ถ้ายังเมื่อไหร่จะถูกเรียกตัว (If no, wher due)
ได้รับการยกเว้นเพราะ (If exempted, give reason)
ท่านเคยถูกออกจากงานหรือไม่*
Have you ever been terminated?
ไม่เคย No เคย (Yes) เหตุที่ออก (Reason)
ท่านเคยยื่นใบสมัครหรือเคยทำงานกับบริษัทนี้ หรือบริษํทในเครือ เคไอเจ มาก่อนหรือไม่ ?*
Have you ever applied to or worked for this company or KIJ Group of company before?
ไม่เคย No เคย (Yes)
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่ *